• Home
  • Nuacht
  • Ciste Barr Feabhais na Scoileanna – Braislí Cruthaitheacha

Ciste Barr Feabhais na Scoileanna – Braislí Cruthaitheacha

Thug an tAire Oideachais Norma Foley TD cuireadh inniu do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar Bhraislí Cruthaitheacha, an tionscnamh atá ar siúl mar chuid d’Éire Chruthaitheach agus faoin gCiste Sármhaitheas Scoile. Is é €595,000 buiséad na Roinne Oideachais do Bhraislí Cruthaitheacha in 2022.

Faoin scéim seo chun tacú le scoileanna cumas cruthaitheachta a chothú, bainfidh scoileanna i ngach braisle leas as rochtain ar shainéascaitheoir, ar ealaíontóir nó ar shaineolas cruthaitheach i cibé réimse spéise nó téama a roghnaíonn siad. Cabhróidh na hacmhainní seo leis na scoileanna tionscadal foghlama agus gníomhaíochtaí a chur le chéile a bheidh saincheaptha dá ndaltaí. Mar chuid den leithdháileadh maoinithe seo, féadfaidh braisle maoiniú suas le €15,000 a fháil chun a gcuid pleananna agus smaointe a thabhairt chun críche in 2022-2024.

 

Treoirlínte 2022:

Cuspóir agus aidhmeanna na mBraislí Cruthaitheacha 

Is í aidhm na treoirscéime seo a thaispeáint conas is féidir cleachtais chruthaitheacha a úsáid chun tacú le braislí scoileanna a oibreoidh le chéile chun díriú ar dhúshláin foghlama choitianta in imeacht dhá bhliain.  Tá sé mar aidhm aige:

·       Bealaí nua oibre agus comhoibrithe a chur chun cinn idir scoileanna agus earnáil na n-ealaíon agus an chultúir

·       An múineadh agus an fhoghlaim a fheabhsú

·       Deis a thabhairt do bhraislí scoileanna rudaí a thriail, bealaí nua a aimsiú agus comhoibriú chun tionscadal foghlama cruthaitheach saincheaptha a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas

·       Cruthaitheacht foghlaimeoirí agus múinteoirí a fhorbairt

·       Fáil amach cibé an samhail éifeachtach é scoileanna a bhraisliú ag céimeanna éagsúla dá dturas chun leas a bhaint as an gcruthaitheacht sa seomra ranga, comhpháirtíochtaí fadtéarmacha a fhorbairt agus cleachtas a fhorbairt agus a neadú sna scoileanna.

Tugann scéim na mBraislí Cruthaitheacha rochtain do scoileanna ar dhaoine cruthaitheacha, scileanna agus acmhainní agus tacaíonn sí leo ionas gur féidir leo tarraingt ar a gcuid scileanna agus ar a dtaithí féin agus ar scileanna agus ar thaithí an phobail i gcoitinne

Cúlra

Is treoirscéim de chuid na Roinne Oideachais é na Braislí Cruthaitheacha, faoi stiúir agus i gcomhpháirtíocht leis na 21 Ionad Oideachais Múinteoirí lánaimseartha (Ionaid Tacaíochta Oideachais Éireann - ESCI) a mhaoineofar tríd an gCiste Barr Feabhais Scoileanna – Tionscnamh na mBraislí Cruthaitheacha.

Is tionscnamh tábhachtach é na Braislí Cruthaitheacha de chuid  na hÓige Cruthaithí – Plean chun Cumas Cruthaitheach Gach Páiste agus Duine Óig a Chumasú, a foilsíodh i mí na Nollag 2017 mar chuid de Chlár Creative Ireland. Tá sé mar aidhm ag Plean na hÓige Cruthaithí rochtain phraiticiúil a thabhairt do gach leanbh ar theagasc, ar eispéireas agus ar rannpháirtíocht san ealaín, sa cheol, sa drámaíocht agus sa chódú faoi 2022.

Cad is Braisle Chruthaitheach ann agus cé mhéad scoil atá i gceist?

Go hiondúil is éard a bheidh i mBraisle Chruthaitheach idir trí agus cúig scoil ag comhoibriú chun tionscadal nuálach san fhoghlaim chruthaitheach a dhearadh, a chur i bhfeidhm, a mheasúnú agus a scaipeadh trína ndíríonn siad ar shaincheist nó ar dhúshlán coitianta foghlama.  Beidh scoileanna ag céimeanna éagsúla dá dturas ó thaobh an chruthaitheacht a úsáid sa seomra ranga ina mbaill de na Braislí Cruthaitheacha.

Is féidir le Braislí Cruthaitheacha a bheith comhdhéanta de bhunscoileanna amháin, iar-bhunscoileanna amháin nó meascán de bhunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus eagraíochtaí rochtana óige. Agus na braislí á roghnú chun páirt a ghlacadh sa scéim, féachfar le hionadaíocht a thabhairt do gach ceann de na trí chumraíocht sin.

Is féidir braislí a dhéanamh as líonraí atá ann cheana nó trí líonraí nua a chruthú. 

Caithfidh gach braisle scoil cheannais a ainmniú. Caithfidh an scoil cheannais Comhordaitheoir don Bhraisle Chruthaitheach a ainmniú, as foireann ardchinnireachta na scoile de ghnáth. Soláthrófar costais ionadaíochta do lá amháin in aghaidh an téarma do Chomhordaitheoir na Braisle Cruthaithí, ar feadh thréimse na treoirscéime. Má éiríonn leis an iarratas beidh an comhordaitheoir freagrach as oibriú an tionscadail ó lá go lá a bhainistiú agus gníomhóidh sí/sé mar phointe teagmhála aonair le linn thréimhse an tionscadail. Caithfidh na scoileanna eile i ngach braisle ionadaí a ainmniú chun páirt a ghlacadh sa tionscadal.

 

Cé mhéad Braisle Chruthaitheach a bheidh ann i 2021?

Meastar go mbunófar 21 bhraisle eile i 2021.

Cá fhad a mhairfidh scéim na mBraislí Cruthaitheacha?

Mairfidh braislí a bunaíodh i 2022 ar feadh dhá bhliain.

Cad é an próiseas iarratais?

Is scéim náisiúnta de thionscadail áitiúla é na Braislí Cruthaitheacha agus is iad na 21 Ionad Oideachais lánaimseartha ar fud na hÉireann na príomhpháirtithe sa scéim. Beidh ról lárnach acu maidir le Braisle Chruthaitheach ina gceantar féin a aithint agus a thacú.  Caithfidh scoileanna aonair, líonraí scoileanna atá ann cheana agus braislí féideartha scoileanna iarratas a dhéanamh ar a nIonad Oideachais lánaimseartha áitiúil roimh a 5 tráthnóna Dé hAoine, 13 Bealtaine 2022. Míneoidh siad na cúiseanna ar mhaith leo a bheith páirteach i scéim na mBraislí Cruthaitheacha. Tá Liosta na nIonad Oideachais lánaimseartha agus na sonraí teagmhála gaolmhara ceangailte in Aguisín 1.

Tar éis an phróisis iarratais, déanfaidh an tIonad Oideachais áitiúil iarratais a mheas agus a scóráil i gcoinne na gcritéar thíos:

·       An réasúnaíocht leis an iarratas

Áirítear leis seo a mhéid a d’aithin an scoil nó na scoileanna atá i gceist réasúnaíocht shoiléir le hiarratas a dhéanamh ar Bhraisle Chruthaitheach a chruthú, an chaoi a n-oireann sé seo d’aidhmeanna na treoirscéime agus a gcuid smaointe tosaigh ar shaincheisteanna coitianta nó ar dhúshláin foghlama a bhféadfaidís díriú orthu

·       Buntáistí a bhaineann le teagasc agus foghlaim

Áirítear leis seo an chaoi a dtacóidh an rannpháirtíocht le feabhsúcháin sa teagasc agus san fhoghlaim, i bhforbairt na cruthaitheachta agus i réimsí den churaclam

·       Cumas agus tiomantas na scoileanna uile sa bhraisle maidir le páirt a ghlacadh    

Áirítear leis seo a mhéid atá na ceannairí sinsearacha sa scoil nó sna scoileanna tiomanta don bhraisle agus dá bpobal scoile a spreagadh chun bheith páirteach ann, agus an chaoi a gceapann scoileanna sa bhraisle, atá ag céimeanna éagsúla dá dturas chun na healaíona agus an chruthaitheacht a úsáid sa seomra ranga, go bhféadfaidís tacú lena chéile

·       Guthanna Leanaí agus Daoine Óga

Áirítear leis seo a mhéid a léiríonn an feidhmchlár plean soiléir lena chinntiú go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus daoine óga san fhorbairt, sa chur i bhfeidhm agus sa mheasúnú a dhéanfar ar a dtionscadal Braisle Chruthaitheach.

Ansin cuirfidh an tIonad Oideachais áitiúil scéala chuig an mbraisle aitheanta ina gceantar féin.  Cuirfear scéala, leis, chuig iarratasóirí nár éirigh leo. Ní mór an t-iarratas comhlánaithe a chur chuig d’Ionad Oideachais áitiúil [Tá liosta na nIonad Oideachais lánaimseartha agus a sonraí teagmhála ar fáil in Aguisín 1]. Caithfidh iarratais a bheith faighte roimh a 5 tráthnóna, Dé hAoine, 13 Bealtaine 2022.

Cad iad na scoileanna nach gcáilíonn chun iarratas a dhéanamh chun Braisle Chruthaitheach a threorú nó páirt a ghlacadh ann?

Ní ghlacfar le hiarratais ó na scoileanna seo a leanas chun Braisle hCruthaitheach a threorú nó páirt a ghlacadh ann:

·       Scoileanna nach bhfaigheann deontais chaipitíochta ón Roinn Oideachais/Bord Oideachais agus Oiliúna agus nach bhfuil sa scéim saor-oideachais;

·       Scoileanna atá ag treorú nó páirteach cheana féin i mBraisle Chruthaitheach i scoilbhliain 2022/23;

·       Scoileanna a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh i dtreoirscéim na Scoileanna Cruthaitheacha[1] ó Mheán Fómhair 2022;

·       Scoileanna atá ag roghnú dul isteach sa dara bliain de Scoileanna Cruthaitheacha (i.e. iad siúd a thosaigh i Meán Fómhair 2021);

·       Scoileanna a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh i dtionscnaimh eile de chuid Chiste Barr Feabhais na Scoileanna (DEIS, Digital nó STEM).

Glacfar le hiarratais ó na scoileanna seo a leanas chun Braisle Chruthaitheach a threorú nó páirt a ghlacadh ann: 

·       Scoileanna nár ghlac páirt riamh i Scoileanna Cruthaitheacha nó i mBraislí Cruthaitheacha, nó nach bhfuil rannpháirteach in aon tionscnamh eile de Chiste Barr Feabhais na Scoileanna.

·       Scoileanna a mbeidh an dara bliain de Scoileanna Cruthaitheacha críochnaithe acu faoi dheireadh na scoilbhliana 2021/22;

·       Scoileanna atá ag críochnú na dara bliana sa tionscnamh Braislí Cruthaitheacha sa scoilbhliain 2021/22, ar an gcoinníoll go bhfuil siad ag déanamh iarratais mar chuid de bhraisle scoileanna nár ghlac páirt sa tionscnamh go fóill. Sa chás seo, moltar don scoil seo iarratas a dhéanamh chun an cnuasach nua a threorú.

Cén tacaíocht a chuirtear ar fáil do na Braislí Cruthaitheacha?

Seo na tacaíochtaí a bheidh ar fáil do bhraislí a roghnófar:

·       Lá oiliúna lae réigiúnach tosaigh do Chomhordaitheoirí na mBraislí Cruthaitheacha agus d’ionadaí amháin ar a laghad ó gach ceann de na scoileanna sa bhraisle.  Tabharfaidh sé seo deis do scoileanna sna Braislí Cruthaitheacha aonair oibriú le chéile chun fócas dá mbraisle a fhorbairt agus a chur chun cinn.

·       Éascaitheoir Braisle Chruthaitheach atá oilte go speisialta agus a thacóidh leis an mbraisle ar feadh suas le trí chruinniú de bhraisle chruthaitheach áitiúla le linn scoilbhliain 2022-23. Oibreoidh Éascaitheoir na mBraislí Cruthaitheacha leis an mBraisle chun tionscadal ealaíon agus foghlama cruthaithí a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a mheas, a chuideoidh le scoileanna rannpháirteacha díriú ar shaincheist nó riachtanas scoile, Beidh solúbthacht ag an mBraisle maidir leis an gcaoi ar mian leo na hamanna agus na laethanta cruinnithe seo a sceidealú, i gcomhairle lena Lárionad Oideachais áitiúil. Is féidir go gcuirfidh éascaitheoirí tuilleadh tacaíochta ar fáil sa scoilbhliain 2023-2024.

·       Cuirfear ionadú íoctha ar fáil don Lá ​​Oiliúna Réigiúnach do Bhraislí agus do dhá cheann nó trí cinn de chruinnithe áitiúla den bhraisle i ngach scoilbhliain.

·       Deiseanna líonraithe le scoileanna eile lena n-áirítear Braislí Cruthaitheacha eile agus scoileanna atá rannpháirteach i dtionscnaimh eile de chuid na hÓige Cruthaithí chun rudaí atá foghlamtha a roinnt. 

Cén maoiniú atá ar fáil do gach Braisle Chruthaitheach?

Tá maoiniú curtha ar leataobh dóibh seo a leanas:

·       Gheobhaidh gach Braisle Chruthaitheach €3,000 in aghaidh na scoile i ngach braisle in imeacht dhá bhliain chun a dtionscadal a chur i bhfeidhm sna scoilbhlianta 2022–2024 (m.sh. gheobhadh braisle de 3 scoil €9,000 in imeacht dhá bhliain agus gheobhaidh braisle de 5 scoil €15,000 in imeacht dhá bhliain). Beifear ag súil go gcomhoibreoidh scoileanna i mbraisle ar an gcaoi a ndéantar an maoiniú seo a leithdháileadh agus a chaitheamh chun tacú le cur i bhfeidhm a dtionscadail. Gheobhaidh braislí 50% den mhaoiniú iomlán i mBliain 1, agus soláthrófar an dara 50% i mBliain 2.

An gcaithfidh smaoineamh tionscadail a bheith ag braislí?
Ní riachtanas é seo. Cuirfidh na braislí sin a roghnófar tús lena n-aistear mar Bhraisle Chruthaitheach trí pháirt a ghlacadh i Lá Oiliúna Réigiúnach Braisle. Ar an lá sin tiocfaidh na  scoileanna i ngach braisle le chéile agus díreoidh siad ar fhócas a roghnú dá n-obair thionscadail mar Bhraisle Chruthaitheach. 

Measúnú agus Roghnú 

An tIonad Oideachais Áitiúil a dhéanfaidh an t-iarratas ar Bhraisle Chruthaitheach a mheas.  Déanfar iarratais a mheas agus a scóráil i gcomparáid leis na critéir thíos. 

1.       An réasúnaíocht leis an iarratas

       Áirítear leis seo a mhéid a d’aithin an scoil / na scoileanna a bhí i gceist réasúnaíocht shoiléir lena n-iarratas ar bheith mar Bhraisle Chruthaitheach agus a gcuid smaointe tosaigh ar shaincheisteanna coitianta nó ar dhúshláin foghlama a bhféadfaidís díriú orthu

2.       Buntáistí don mhúineadh agus don fhoghlaim       

       Áirítear leis seo an chaoi a dtacóidh an rannpháirtíocht le feabhsuithe sa mhúineadh agus san fhoghlaim, i bhforbairt na n-ealaíon agus na cruthaitheachta agus i réimsí den churaclam

3.       Cumas agus tiomantas na scoileanna uile sa bhraisle páirt a ghlacadh                

       Áirítear leis seo a mhéid atá na ceannairí sinsearacha sa scoil nó sna scoileanna tiomanta don bhraisle agus dá bpobal scoile a spreagadh chun bheith páirteach ann, agus an chaoi a gceapann scoileanna sa bhraisle, atá ag céimeanna éagsúla dá dturas chun na healaíona agus an chruthaitheacht a úsáid sa seomra ranga, go bhféadfaidís tacú lena chéile

4.       Guthanna Leanaí agus Daoine Óga

Áirítear leis seo a mhéid a léiríonn an feidhmchlár plean soiléir lena chinntiú go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus daoine óga san fhorbairt, sa chur i bhfeidhm agus sa mheasúnú a dhéanfar ar a dtionscadal Braisle Chruthaitheach.

 

Amlíne na mBraislí Cruthaitheacha

Dáta deiridh d’iarratais                                                                                  13 Bealtaine 2022

Braislí Cruthaitheacha a Fhógairt                                                                  Go luath in Aibreán 2022

Oiliúint Réigiúnach don Bhraisle Chruthaitheach                                          Go déanach i Meán Fómhair 2022

Tosaíonn obair mhionsonraithe pleanála agus feidhmithe                            Deireadh Fómhair 2022

Críochnófar an tionscnamh agus measúnófar é                                           Bealtaine 2024 

 

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí - CORK EDUCATION SUPPORT CENTRE


Suíomh

Location

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí, Teach an Reachtaire, Bóthar an Iarthair, Corcaigh

ÉIRCHÓD: T12 KC86

Cork Education Support Centre, The Rectory, Western Road, Cork

EIRCODE: T12 KC86

Iompar

Transportation

Busanna Áitiúla agus páireáil teoranta do ghluaisteáin

Local Buses and limited carparking available

Teagmháil

Contact

 +353 21 4255600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sóisialta

Social
DES logo 2
NDP trans 0