22-4601-AUT Scriobh Leabhar Competition Registration

22-4601-AUT Scriobh Leabhar Competition Registration

Scriobh Leabhar

Register your interest

 

 

Maidir le Scríobh Leabhar • Is tionscadal é Scríobh Leabhar atá urraithe ag Clár na Leabhar Gaeilge. Reáchtáiltear an tionscadal i gcomhpháirt le hionaid oideachais. Áirítear sa doiciméad seo an tÁisaonad mar ionad oideachais. • Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a scríobh, a dhearadh, agus a fhoilsiú as Gaeilge. Cuireann an tionscadal léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Ghaeilge chun cinn i measc páistí óga. • Déanann na páistí a gcuid leabhar féin a scríobh, a mhaisiú agus a cheangal faoi threoir a múinteoirí. Is é príomhfhócas an tionscadal an próiseas scríbhneoireachta féin. • Tá an tionscadal an-solúbtha, is féidir le gach páiste sa rang a leabhar féin a scríobh, nó obair lena chéile i ngrúpaí, nó is féidir leis an rang ar fad leabhar a scríobh. • Bíonn dhá rogha ag na páistí maidir leis an gcineál leabhar a scríobhann siad. Is féidir leo leabhar a scríobh de láimh nó is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as aipeanna oideachais ábhartha le cabhrú leis na páistí leabhar digiteach a scríobh más mian leo. Tá liosta aipeanna liteartha curtha ar fáil ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí mar thacaíocht do bhunscoileanna. • Faigheann gach páiste a ghlacann páirt i Scríobh Leabhar teastas agus duais.

About Scríobh Leabhar • Scríobh Leabhar is a project sponsored by Clár na Leabhar Gaeilge. The project is organised in partnership with education centres. In this document the Áisaonad is included as an education centre. • Scríobh Leabhar provides primary school students with an opportunity to write, design and publish their own books in Irish. The project promotes the reading and writing of Irish amongst young children. • The children write, design and bind their own books under the direction of their teachers. The main focus of the project is the writing process itself. • The project is very flexible, each child in the class can write their own book, or work together in groups, or the entire class can write a book. • Children have two options in relation to the type of book they write. They can handwrite a book or teachers may use relevant educational apps to help the children to write a digital book if they wish. The Professional Development Service for Teachers have created a list of literacy apps as a support for schools. • Each child who participates in Scríobh Leabhar receives a certificate and a prize

photo of closed sl coipleabhair 1

 

Course Details

Course Start Date / Time 28-10-2022
Course End Date / Time 05-12-2022
Capacity Unlimited
Cut off date 30-11-2022
Fee Free
Select Hours 1
Location LOGIN/BOOK

Please login to book this course

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí - CORK EDUCATION SUPPORT CENTRE


Suíomh

Location

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí, Teach an Reachtaire, Bóthar an Iarthair, Corcaigh

ÉIRCHÓD: T12 KC86

Cork Education Support Centre, The Rectory, Western Road, Cork

EIRCODE: T12 KC86

Iompar

Transportation

Busanna Áitiúla agus páireáil teoranta do ghluaisteáin

Local Buses and limited carparking available

Teagmháil

Contact

 +353 21 4255600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sóisialta

Social
DES logo 2
NDP trans 0