Skip to main content

Ciste Barr Feabhais na Scoileanna – Braislí Cruthaitheacha

Thug an tAire Oideachais Norma Foley TD cuireadh inniu do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar Bhraislí Cruthaitheacha, an tionscnamh atá ar siúl mar chuid d’Éire Chruthaitheach agus faoin gCiste Sármhaitheas Scoile. Is é €595,000 buiséad na Roinne Oideachais do Bhraislí Cruthaitheacha in 2022.

Faoin scéim seo chun tacú le scoileanna cumas cruthaitheachta a chothú, bainfidh scoileanna i ngach braisle leas as rochtain ar shainéascaitheoir, ar ealaíontóir nó ar shaineolas cruthaitheach i cibé réimse spéise nó téama a roghnaíonn siad. Cabhróidh na hacmhainní seo leis na scoileanna tionscadal foghlama agus gníomhaíochtaí a chur le chéile a bheidh saincheaptha dá ndaltaí. Mar chuid den leithdháileadh maoinithe seo, féadfaidh braisle maoiniú suas le €15,000 a fháil chun a gcuid pleananna agus smaointe a thabhairt chun críche in 2022-2024.

 

Treoirlínte 2022:

Cuspóir agus aidhmeanna na mBraislí Cruthaitheacha 

Is í aidhm na treoirscéime seo a thaispeáint conas is féidir cleachtais chruthaitheacha a úsáid chun tacú le braislí scoileanna a oibreoidh le chéile chun díriú ar dhúshláin foghlama choitianta in imeacht dhá bhliain.  Tá sé mar aidhm aige:

·       Bealaí nua oibre agus comhoibrithe a chur chun cinn idir scoileanna agus earnáil na n-ealaíon agus an chultúir

·       An múineadh agus an fhoghlaim a fheabhsú

·       Deis a thabhairt do bhraislí scoileanna rudaí a thriail, bealaí nua a aimsiú agus comhoibriú chun tionscadal foghlama cruthaitheach saincheaptha a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas

·       Cruthaitheacht foghlaimeoirí agus múinteoirí a fhorbairt

·       Fáil amach cibé an samhail éifeachtach é scoileanna a bhraisliú ag céimeanna éagsúla dá dturas chun leas a bhaint as an gcruthaitheacht sa seomra ranga, comhpháirtíochtaí fadtéarmacha a fhorbairt agus cleachtas a fhorbairt agus a neadú sna scoileanna.

Tugann scéim na mBraislí Cruthaitheacha rochtain do scoileanna ar dhaoine cruthaitheacha, scileanna agus acmhainní agus tacaíonn sí leo ionas gur féidir leo tarraingt ar a gcuid scileanna agus ar a dtaithí féin agus ar scileanna agus ar thaithí an phobail i gcoitinne

Cúlra

Is treoirscéim de chuid na Roinne Oideachais é na Braislí Cruthaitheacha, faoi stiúir agus i gcomhpháirtíocht leis na 21 Ionad Oideachais Múinteoirí lánaimseartha (Ionaid Tacaíochta Oideachais Éireann - ESCI) a mhaoineofar tríd an gCiste Barr Feabhais Scoileanna – Tionscnamh na mBraislí Cruthaitheacha.

Is tionscnamh tábhachtach é na Braislí Cruthaitheacha de chuid  na hÓige Cruthaithí – Plean chun Cumas Cruthaitheach Gach Páiste agus Duine Óig a Chumasú, a foilsíodh i mí na Nollag 2017 mar chuid de Chlár Creative Ireland. Tá sé mar aidhm ag Plean na hÓige Cruthaithí rochtain phraiticiúil a thabhairt do gach leanbh ar theagasc, ar eispéireas agus ar rannpháirtíocht san ealaín, sa cheol, sa drámaíocht agus sa chódú faoi 2022.

Cad is Braisle Chruthaitheach ann agus cé mhéad scoil atá i gceist?

Go hiondúil is éard a bheidh i mBraisle Chruthaitheach idir trí agus cúig scoil ag comhoibriú chun tionscadal nuálach san fhoghlaim chruthaitheach a dhearadh, a chur i bhfeidhm, a mheasúnú agus a scaipeadh trína ndíríonn siad ar shaincheist nó ar dhúshlán coitianta foghlama.  Beidh scoileanna ag céimeanna éagsúla dá dturas ó thaobh an chruthaitheacht a úsáid sa seomra ranga ina mbaill de na Braislí Cruthaitheacha.

Is féidir le Braislí Cruthaitheacha a bheith comhdhéanta de bhunscoileanna amháin, iar-bhunscoileanna amháin nó meascán de bhunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus eagraíochtaí rochtana óige. Agus na braislí á roghnú chun páirt a ghlacadh sa scéim, féachfar le hionadaíocht a thabhairt do gach ceann de na trí chumraíocht sin.

Is féidir braislí a dhéanamh as líonraí atá ann cheana nó trí líonraí nua a chruthú. 

Caithfidh gach braisle scoil cheannais a ainmniú. Caithfidh an scoil cheannais Comhordaitheoir don Bhraisle Chruthaitheach a ainmniú, as foireann ardchinnireachta na scoile de ghnáth. Soláthrófar costais ionadaíochta do lá amháin in aghaidh an téarma do Chomhordaitheoir na Braisle Cruthaithí, ar feadh thréimse na treoirscéime. Má éiríonn leis an iarratas beidh an comhordaitheoir freagrach as oibriú an tionscadail ó lá go lá a bhainistiú agus gníomhóidh sí/sé mar phointe teagmhála aonair le linn thréimhse an tionscadail. Caithfidh na scoileanna eile i ngach braisle ionadaí a ainmniú chun páirt a ghlacadh sa tionscadal.

 

Cé mhéad Braisle Chruthaitheach a bheidh ann i 2021?

Meastar go mbunófar 21 bhraisle eile i 2021.

Cá fhad a mhairfidh scéim na mBraislí Cruthaitheacha?

Mairfidh braislí a bunaíodh i 2022 ar feadh dhá bhliain.

Cad é an próiseas iarratais?

Is scéim náisiúnta de thionscadail áitiúla é na Braislí Cruthaitheacha agus is iad na 21 Ionad Oideachais lánaimseartha ar fud na hÉireann na príomhpháirtithe sa scéim. Beidh ról lárnach acu maidir le Braisle Chruthaitheach ina gceantar féin a aithint agus a thacú.  Caithfidh scoileanna aonair, líonraí scoileanna atá ann cheana agus braislí féideartha scoileanna iarratas a dhéanamh ar a nIonad Oideachais lánaimseartha áitiúil roimh a 5 tráthnóna Dé hAoine, 13 Bealtaine 2022. Míneoidh siad na cúiseanna ar mhaith leo a bheith páirteach i scéim na mBraislí Cruthaitheacha. Tá Liosta na nIonad Oideachais lánaimseartha agus na sonraí teagmhála gaolmhara ceangailte in Aguisín 1.

Tar éis an phróisis iarratais, déanfaidh an tIonad Oideachais áitiúil iarratais a mheas agus a scóráil i gcoinne na gcritéar thíos:

·       An réasúnaíocht leis an iarratas

Áirítear leis seo a mhéid a d’aithin an scoil nó na scoileanna atá i gceist réasúnaíocht shoiléir le hiarratas a dhéanamh ar Bhraisle Chruthaitheach a chruthú, an chaoi a n-oireann sé seo d’aidhmeanna na treoirscéime agus a gcuid smaointe tosaigh ar shaincheisteanna coitianta nó ar dhúshláin foghlama a bhféadfaidís díriú orthu

·       Buntáistí a bhaineann le teagasc agus foghlaim

Áirítear leis seo an chaoi a dtacóidh an rannpháirtíocht le feabhsúcháin sa teagasc agus san fhoghlaim, i bhforbairt na cruthaitheachta agus i réimsí den churaclam

·       Cumas agus tiomantas na scoileanna uile sa bhraisle maidir le páirt a ghlacadh    

Áirítear leis seo a mhéid atá na ceannairí sinsearacha sa scoil nó sna scoileanna tiomanta don bhraisle agus dá bpobal scoile a spreagadh chun bheith páirteach ann, agus an chaoi a gceapann scoileanna sa bhraisle, atá ag céimeanna éagsúla dá dturas chun na healaíona agus an chruthaitheacht a úsáid sa seomra ranga, go bhféadfaidís tacú lena chéile

·       Guthanna Leanaí agus Daoine Óga

Áirítear leis seo a mhéid a léiríonn an feidhmchlár plean soiléir lena chinntiú go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus daoine óga san fhorbairt, sa chur i bhfeidhm agus sa mheasúnú a dhéanfar ar a dtionscadal Braisle Chruthaitheach.

Ansin cuirfidh an tIonad Oideachais áitiúil scéala chuig an mbraisle aitheanta ina gceantar féin.  Cuirfear scéala, leis, chuig iarratasóirí nár éirigh leo. Ní mór an t-iarratas comhlánaithe a chur chuig d’Ionad Oideachais áitiúil [Tá liosta na nIonad Oideachais lánaimseartha agus a sonraí teagmhála ar fáil in Aguisín 1]. Caithfidh iarratais a bheith faighte roimh a 5 tráthnóna, Dé hAoine, 13 Bealtaine 2022.

Cad iad na scoileanna nach gcáilíonn chun iarratas a dhéanamh chun Braisle Chruthaitheach a threorú nó páirt a ghlacadh ann?

Ní ghlacfar le hiarratais ó na scoileanna seo a leanas chun Braisle hCruthaitheach a threorú nó páirt a ghlacadh ann:

·       Scoileanna nach bhfaigheann deontais chaipitíochta ón Roinn Oideachais/Bord Oideachais agus Oiliúna agus nach bhfuil sa scéim saor-oideachais;

·       Scoileanna atá ag treorú nó páirteach cheana féin i mBraisle Chruthaitheach i scoilbhliain 2022/23;

·       Scoileanna a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh i dtreoirscéim na Scoileanna Cruthaitheacha[1] ó Mheán Fómhair 2022;

·       Scoileanna atá ag roghnú dul isteach sa dara bliain de Scoileanna Cruthaitheacha (i.e. iad siúd a thosaigh i Meán Fómhair 2021);

·       Scoileanna a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh i dtionscnaimh eile de chuid Chiste Barr Feabhais na Scoileanna (DEIS, Digital nó STEM).

Glacfar le hiarratais ó na scoileanna seo a leanas chun Braisle Chruthaitheach a threorú nó páirt a ghlacadh ann: 

·       Scoileanna nár ghlac páirt riamh i Scoileanna Cruthaitheacha nó i mBraislí Cruthaitheacha, nó nach bhfuil rannpháirteach in aon tionscnamh eile de Chiste Barr Feabhais na Scoileanna.

·       Scoileanna a mbeidh an dara bliain de Scoileanna Cruthaitheacha críochnaithe acu faoi dheireadh na scoilbhliana 2021/22;

·       Scoileanna atá ag críochnú na dara bliana sa tionscnamh Braislí Cruthaitheacha sa scoilbhliain 2021/22, ar an gcoinníoll go bhfuil siad ag déanamh iarratais mar chuid de bhraisle scoileanna nár ghlac páirt sa tionscnamh go fóill. Sa chás seo, moltar don scoil seo iarratas a dhéanamh chun an cnuasach nua a threorú.

Cén tacaíocht a chuirtear ar fáil do na Braislí Cruthaitheacha?

Seo na tacaíochtaí a bheidh ar fáil do bhraislí a roghnófar:

·       Lá oiliúna lae réigiúnach tosaigh do Chomhordaitheoirí na mBraislí Cruthaitheacha agus d’ionadaí amháin ar a laghad ó gach ceann de na scoileanna sa bhraisle.  Tabharfaidh sé seo deis do scoileanna sna Braislí Cruthaitheacha aonair oibriú le chéile chun fócas dá mbraisle a fhorbairt agus a chur chun cinn.

·       Éascaitheoir Braisle Chruthaitheach atá oilte go speisialta agus a thacóidh leis an mbraisle ar feadh suas le trí chruinniú de bhraisle chruthaitheach áitiúla le linn scoilbhliain 2022-23. Oibreoidh Éascaitheoir na mBraislí Cruthaitheacha leis an mBraisle chun tionscadal ealaíon agus foghlama cruthaithí a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a mheas, a chuideoidh le scoileanna rannpháirteacha díriú ar shaincheist nó riachtanas scoile, Beidh solúbthacht ag an mBraisle maidir leis an gcaoi ar mian leo na hamanna agus na laethanta cruinnithe seo a sceidealú, i gcomhairle lena Lárionad Oideachais áitiúil. Is féidir go gcuirfidh éascaitheoirí tuilleadh tacaíochta ar fáil sa scoilbhliain 2023-2024.

·       Cuirfear ionadú íoctha ar fáil don Lá ​​Oiliúna Réigiúnach do Bhraislí agus do dhá cheann nó trí cinn de chruinnithe áitiúla den bhraisle i ngach scoilbhliain.

·       Deiseanna líonraithe le scoileanna eile lena n-áirítear Braislí Cruthaitheacha eile agus scoileanna atá rannpháirteach i dtionscnaimh eile de chuid na hÓige Cruthaithí chun rudaí atá foghlamtha a roinnt. 

Cén maoiniú atá ar fáil do gach Braisle Chruthaitheach?

Tá maoiniú curtha ar leataobh dóibh seo a leanas:

·       Gheobhaidh gach Braisle Chruthaitheach €3,000 in aghaidh na scoile i ngach braisle in imeacht dhá bhliain chun a dtionscadal a chur i bhfeidhm sna scoilbhlianta 2022–2024 (m.sh. gheobhadh braisle de 3 scoil €9,000 in imeacht dhá bhliain agus gheobhaidh braisle de 5 scoil €15,000 in imeacht dhá bhliain). Beifear ag súil go gcomhoibreoidh scoileanna i mbraisle ar an gcaoi a ndéantar an maoiniú seo a leithdháileadh agus a chaitheamh chun tacú le cur i bhfeidhm a dtionscadail. Gheobhaidh braislí 50% den mhaoiniú iomlán i mBliain 1, agus soláthrófar an dara 50% i mBliain 2.

An gcaithfidh smaoineamh tionscadail a bheith ag braislí?
Ní riachtanas é seo. Cuirfidh na braislí sin a roghnófar tús lena n-aistear mar Bhraisle Chruthaitheach trí pháirt a ghlacadh i Lá Oiliúna Réigiúnach Braisle. Ar an lá sin tiocfaidh na  scoileanna i ngach braisle le chéile agus díreoidh siad ar fhócas a roghnú dá n-obair thionscadail mar Bhraisle Chruthaitheach. 

Measúnú agus Roghnú 

An tIonad Oideachais Áitiúil a dhéanfaidh an t-iarratas ar Bhraisle Chruthaitheach a mheas.  Déanfar iarratais a mheas agus a scóráil i gcomparáid leis na critéir thíos. 

1.       An réasúnaíocht leis an iarratas

       Áirítear leis seo a mhéid a d’aithin an scoil / na scoileanna a bhí i gceist réasúnaíocht shoiléir lena n-iarratas ar bheith mar Bhraisle Chruthaitheach agus a gcuid smaointe tosaigh ar shaincheisteanna coitianta nó ar dhúshláin foghlama a bhféadfaidís díriú orthu

2.       Buntáistí don mhúineadh agus don fhoghlaim       

       Áirítear leis seo an chaoi a dtacóidh an rannpháirtíocht le feabhsuithe sa mhúineadh agus san fhoghlaim, i bhforbairt na n-ealaíon agus na cruthaitheachta agus i réimsí den churaclam

3.       Cumas agus tiomantas na scoileanna uile sa bhraisle páirt a ghlacadh                

       Áirítear leis seo a mhéid atá na ceannairí sinsearacha sa scoil nó sna scoileanna tiomanta don bhraisle agus dá bpobal scoile a spreagadh chun bheith páirteach ann, agus an chaoi a gceapann scoileanna sa bhraisle, atá ag céimeanna éagsúla dá dturas chun na healaíona agus an chruthaitheacht a úsáid sa seomra ranga, go bhféadfaidís tacú lena chéile

4.       Guthanna Leanaí agus Daoine Óga

Áirítear leis seo a mhéid a léiríonn an feidhmchlár plean soiléir lena chinntiú go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus daoine óga san fhorbairt, sa chur i bhfeidhm agus sa mheasúnú a dhéanfar ar a dtionscadal Braisle Chruthaitheach.

 

Amlíne na mBraislí Cruthaitheacha

Dáta deiridh d’iarratais                                                                                  13 Bealtaine 2022

Braislí Cruthaitheacha a Fhógairt                                                                  Go luath in Aibreán 2022

Oiliúint Réigiúnach don Bhraisle Chruthaitheach                                          Go déanach i Meán Fómhair 2022

Tosaíonn obair mhionsonraithe pleanála agus feidhmithe                            Deireadh Fómhair 2022

Críochnófar an tionscnamh agus measúnófar é                                           Bealtaine 2024 

 

Schools Excellence Fund – Creative Clusters 2022 Intake

 

Schools Excellence Fund – Creative Clusters

 

Application Form and Guidelines are available for download here: https://www.gov.ie/en/publication/01cf0-creative-clusters/

 

The Minister for Education Norma Foley TD today invites primary and post-primary schools across Ireland to apply for Creative Clusters, an initiative taking place as part of Creative Ireland and under the Schools Excellence Fund. The Department of Education’s budget for Creative Clusters in 2022 is €595,000.

Under this scheme to support schools to build capacity in creativity, schools in each cluster will enjoy access to a specialist facilitator, artist or creative expertise in whatever their chosen area of interest or theme might be. These resources will help the schools to build a project of learning and activities tailor-made for their students. As part of this funding allocation, a cluster may receive up to €15,000 funding to help bring their plans and ideas to fruition in 2022-2024.

 

Guidelines 2022:

The purpose and aims of Creative Clusters  

The purpose of this pilot scheme is to demonstrate how the creative practices can support clusters of schools to work together to address common learning challenges over a two year period.  It aims to:

·       Promote new ways of working and collaboration between schools and the arts and cultural sector

·       Improve teaching and learning

·       Provide an opportunity for clusters of schools to experiment, innovate and collaborate on the design, implementation and evaluation of a bespoke creative learning project

·       Develop the creativity of learners and teachers

·       Understand, whether clustering schools at different stages of their journey in using the creativity in the classroom and in developing longer term partnerships is an effective model for developing and embedding practice in schools.   

The Creative Clusters scheme provides schools with access to creative people, skills and resources and supports them to draw on their own skills and experiences and those within their wider communities.

 

Background

Creative Clusters is a pilot initiative of the Department of Education led by and in partnership with the 21 full-time Teacher Education Centres (Education Support Centres Ireland - ESCI) and funded through the Schools Excellence Fund – Creative Clusters Initiative.

Creative Clusters is an important initiative of Creative Youth – A Plan to Enable the Creative Potential of Every Child and Young Person, which was published in December 2017 as part of the Creative Ireland Programme. The Creative Youth Plan aims to give every child practical access to tuition, experience and participation in art, music, drama and coding by 2022.

 

What is a Creative Cluster and how many schools are involved?

A Creative Cluster will typically consist of between three and five schools collaborating on the design, implementation, evaluation and dissemination of an innovative creative learning project which supports them to address a common issue or challenge.  Creative Clusters will include schools at different stages of their journey in using creativity in the classroom.

Clusters can consist of primary schools only, post-primary schools only or a combination of primary, post primary schools and youth reach organisations. In selecting the clusters to participate in the scheme, the initiative will seek to have all three configurations represented.

Clusters can be drawn from existing networks or result from the creation of new ones.  

Each cluster must nominate a lead school. The lead school must identify a Creative Cluster Coordinator who would normally be a member of the school’s senior leadership team. Substitution costs to the equivalent of 1 day per term for the duration of the pilot project will be provided for the Creative Cluster Coordinator. If the application is successful the co-ordinator will be responsible for managing the day-to-day operation of the project and will act as a single point of contact during the duration of the project. The other schools in each cluster must nominate a representative to participate in the project.

 

How many Creative Clusters will there be in 2022?

It is envisaged a further 21 clusters will be established in 2022.

 

How long will the Creative Clusters scheme run for?

Clusters established in 2022 will operate for two years.

 

What is the application process?

Creative Clusters is a national programme of local projects and the 21 full-time Education Support Centres across Ireland are lead partners in the initiative. They will have a key role in identifying and supporting a Creative Cluster for their local area.  Individual schools, existing networks of schools and potential clusters of schools must apply to their local full-time Education Support Centre outlining their rationale for taking part in Creative Clusters initiative by 5pm on Friday, 13 May 2022

 

Following the application process the local Education Centre will assess and score applications against the criteria below:

·       The rationale for the application
This includes the extent to which the school or schools involved have identified a clear rationale for applying to be a Creative Cluster, how this fits with the aims of the initiative and their initial ideas of common issues or learning challenges they could address

·       Benefits to teaching and learning
This includes how participation will support improvements in teaching and learning, in the development of creativity and in areas of the curriculum

·       Capacity and commitment of all the schools in the cluster to participate
This includes the extent to which the senior leaders in the school or schools are committed to the cluster and to mobilising their school community to engage and how schools in the cluster, who are at different stages of their journey in using the arts and creativity in the classroom, see themselves supporting each other

·       Children and Young People’s Voice

This includes the extent to which the application demonstrates a clear plan for ensuring children and young people play a central role in developing, implementing and evaluating their Creative Cluster project.

The local Education Support Centre will then inform the identified cluster in their area.  Unsuccessful applicants will also be notified. The completed application must be submitted to your local Education Support Centre. The application deadline is 5pm Friday, 13 May 2022.

 

Which schools are not eligible to apply to lead or participate in a Creative Cluster?

The following schools may not apply to lead or participate in a Creative Cluster:

·       Schools not in receipt of capitation grants from the Department of Education / Education and Training Boards and are not in the free-education scheme;

·       Schools that are already leading or participating in a Creative Cluster in the 2021/23 school year;

·       Schools that are selected to begin participating in the Creative Schools initiative from September 2022;

·       Schools who are electing to continue into the second year of Creative Schools (i.e. those who started in September 2021);

·       Schools selected to participate in other Schools Excellence Fund initiatives (DEIS, Digital or STEM).

 

The following schools may apply to lead or participate in a Creative Cluster:  

·       Schools that have never participated in Creative Schools or Creative Clusters, or are not participating in any other Schools Excellence Fund Initiatives.

·       Schools who will have completed their second year of Creative Schools by end of the 2021/22 school year;

·       Schools who are completing their second year in the Creative Clusters initiative in the 2021/22 school year, provided that they are applying as part of a cluster of schools who have not yet participated in the initiative. In this instance, it is encouraged that this school applies to lead the new cluster.

 

What support is provided to the Creative Clusters?

Selected clusters can expect support to include the following:

·       An initial one-day regional training event for Creative Cluster Coordinators and at least one representative from each of the schools in the cluster.  This will provide an opportunity for schools in the individual Creative Clusters to work together to develop and progress the focus for their cluster work

·       A specially trained Creative Cluster Facilitator who will support the cluster for up to three local creative cluster meetings over the 2022-23 school year. The Creative Cluster Facilitator will work with the Cluster to develop, implement and evaluate an arts and creative learning project which helps participating schools to address a common school issue or development need. The Cluster will have flexibility in how they wish to schedule these meeting times and days, in consultation with their local Education Support Centre. Further support from facilitators may be provided in the 2023-2024 school year.

·       Paid substitution will be provided for the Regional Cluster Training event and two/three local cluster meetings per school year.

·       Networking opportunities with other schools including other Creative Clusters and schools participating in other Creative Youth initiatives to share learning.

 

What funding is available to each Creative Cluster?

Funding has been set aside for the following:

·       Each Creative Cluster will receive funding of €3,000 per school in each cluster over a two-year period to implement their project in the 2022–2024 school years (e.g. a cluster of 3 schools would get €9,000 over two years while a cluster of 5 schools would receive €15,000 over two years). Schools in a cluster are expected to collaborate on how this funding is allocated and spent to support the implementation of their project. Clusters will receive 50% of the total funding in Year 1, with the second 50% being provided in Year 2.

 

Do clusters have to have a project idea?


This is not a requirement. Those clusters that are selected to take part will begin their journey as a Creative Cluster by participating in a Regional Cluster Training day. On this day the schools in each cluster will spend time working together to identify a focus for their project work as a Creative Cluster.

 

Assessment and Selection  

Creative Cluster applications will be assessed by the Local Education Support Centre.  Applications will be assessed and scored against the criteria below.

1.       The rationale for the application
This includes the extent to which the school(s) involved have identified a clear rationale for applying to be a Creative Cluster and their initial ideas of common issues or learning challenges they could address

2.       Benefits to teaching and learning
This includes how participation will support improvements in teaching and learning, in the development of the arts and creativity and in areas of the curriculum

3.       Capacity and commitment of all the schools in the cluster to participate
This includes the extent to which the senior leaders in each of the schools are committed to the cluster and to mobilising their school community to engage and how schools in the cluster, who are at different stages of their journey in using the arts and creativity in the classroom, see themselves supporting each other

4.       Children and Young Peoples Voice - This includes the extent to which the application demonstrates a clear plan for ensuring children and young people play a central role in developing, implementing and evaluating their Creative Cluster project.

 

Creative Clusters Timeline:

Closing date for applications                                                                          13 May 2022

Announcement of Creative Clusters                                                              21 March 2022

Regional Training for Creative Clusters                                                         Late September/Early October 2022

Detailed project planning and implementation work begins                  October 2022

Initiative completion and review                                                                     May 2024

 

 

Heritage Keepers - Burrenbeo Trust

Burrenbeo Trust have launched a new pilot programme in partnership with the Heritage Council called 'Heritage Keepers'. Heritage Keepers is a 10 hour place-based education and community stewardship programme during which participants learn about the local cultural, built and natural heritage of their local area and then  plan an action to enhance that heritage.   

As well as being available to schools and communities, the programme has a strand for primary and secondary teachers to become Heritage Keeper trainers.

Facebook https://www.facebook.com/BurrenbeoTrust/ and Twitter https://twitter.com/burrenbeotrust?lang=en

There is more information on Heritage Keepers on their website https://burrenbeo.com/hk/ 

Learning School Project (LSP)

The Learning School Project is back!

We are delighted to be in a position to re-establish the Learning School Project and we invite you to participate in this new cycle of the Learning School Project- LSP-12. 

Cork Education Support Centre  is delighted to collaborate with  Limerick Education Centre on this exciting initiative.

The framework for this project is the development of the school as a self-evaluating school, which is a key element of current national policy with particular reference to Looking at Our School (LAOS) and School Self-Evaluation (SSE).

Participation in LSP-12 will offer your school an opportunity to explore LAOS and decide on an aspect of the Teaching and Learning Dimension to focus on in terms of SSE, school development and school improvement.

Schools that have participated in the Learning School Project over the years have benefitted hugely from their own individual, context-based innovation and development.

A letter has been sent to schools this week to register interest in participating in LSP12.  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by Thursday 2nd December if you wish for your school to be included in this year’s programme

Learning School Project-12 - 1st Hub Meeting will take place Monday the 6th December 2021 at 4.00pm

Objectives:

·      To develop an increased awareness of what constitutes a learning school

·      To provide a vehicle for school self-evaluation and school improvement

·      To develop leadership capacity by empowering staff to take on and carry out leadership roles

Participants will develop the skills of:

·      Project management

·      Data analysis and self-evaluation

·      Facilitation & presentation

·      Communication & ICT

·      Reflective practice

What next?

·      Evaluate the effectiveness of the action/intervention

·      Communicate the findings to colleagues within the school and amongst the other LSP schools.

Structure - CESC and LEC will:

·      Identify two teachers in the school to act as team leaders – to be known as the project pair. The project pair will attend the hub sessions.

·      Recruit a further 2-4 team members, ideally including a member of the senior management team.

·      Engage in a process of self-evaluation to identify the teaching & learning aspect that will be the focus of the project.

·      Design & implement an action/intervention to address the identified focus.

·      Host a network of the participating CESC post-primary schools.

·      Provide support through a series of 4/5 “Hub” meetings from November 2021 to May 2022 either face-to-face or online. (subject to public health guidelines)

·      The purpose of these meetings is to support the school as the project evolves from the planning, through implementation to evaluation and reporting stage.

·      Facilitate individual school visits during the period of the project either face-to-face or online. (subject to public health guidelines)

Timeline for the project:

Planning Phase

November/December 2021, January 2022

Implementation Phase

February/March 2022

Review Phase

April 2022

Evaluation & Report Phase

May 2022

Final Showcase:

We will celebrate the work of each school at a showcase event in May 2022, (subject to public health guidelines)